English / Persian
امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
روش های بسته بندی آرد شامل ماشین آلات و مواد اولیه بسته بندی را توضیح دهید
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

دوشنبه 14 مهر 1393
 بهرام قاسمی

بسته بندی آرد

در حال حاضر جنس محصولاتی که بطور عمده رای بسته بندی آرد مورد استفاده قرار می گیرد کنف، کتان و کیسه های پلی پروپیلنی است لیکن این محصولات نمی توانند آرد را به درستی در برابر آلاینده هایی همچون آفات، حشرات، میکروب ها، شن، خاک و رطوبت محیط حفظ کنند. به همین دلیل باید از مواد بسته بندی بهتری استفاده کرد :

·          تهیه کیسه های پروپیلنی و کاغذی چند لایه 

·         مشروط سازی نمونه های گندم در سطوح رطوبتی مختلف و متعاقب آن انجام آسیابانی، تهیه آرد و بررسی شاخص های پیش بینی شده بر روی آنها

·         آنالیز شاخص های مختلف گندم کامل نظیر پروتئین ناخالص، چربی ناخالص، فیبر ناخالص، خاکستر کل و عصاره عاری از نیتروژن بر اساس استاندارد انجمن متخصصین شیمی غلات آمریکا (AACC) در مقاطع زمانی 14 روزه تا روز شصتم

·         برآورد میزان آهن در مقاطع زمانی مشابه به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر

·         شمارش قارچ بوسیله تکنیک رقیق سازی اعشاری

·          

آزمایش زیر میزان حشره زدگی آرد کامل را در دو بسته بندی پلی پروپیلن و کیسه های چند لایه کاغذی در رطوبت های مختلف آرد نشان می دهد:

 

 

 

 

 

دوره ذخیره سازی

مواد بسته بندی

نمونه با درصد رطوبت

60 روز

45 روز

30 روز

15 روز

0 روز

+++

++

+

-

-

کیسه پلی پروپیلن

نمونه 1 با رطوبت 5/13%

+

-

-

-

-

کیسه های چند لایه کاغذی

+++

++

+

-

-

کیسه پلی پروپیلن

نمونه 2 با رطوبت 13%

+

-

-

-

-

کیسه های چند لایه کاغذی

++

+

-

-

-

کیسه پلی پروپیلن

نمونه 3 با رطوبت 12 %

-

-

-

-

-

کیسه های چند لایه کاغذی

                 

 

 

 

  
سه شنبه 26 فروردین 1393
 سجاد قادری

به نام خدا

با عرض سلام و ادب

 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي آرد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻨﻒ، ﮐﺘﺎن و ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي  ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻨﯽ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آرد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺎت، ﺣﺸﺮات، ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ، ﺷﻦ و ﺧﺎك و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ رو در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آرد از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺟﺪي و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. برای پاسخ به پرسش شما پروژه زیر انتخاب گردیده که ﻫﺪف از اﺟﺮاي این ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده در اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي آرد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪ 80 ﻣﯿﻼدي ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﯾﻬﺎي ﮐﺎﻏﺬي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. اطلاعات کامل در رفرنس بیان شده موجود میباشد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪاول ﻓﻮق ﻋﻠﯽرﻏﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻫﻦ ﮐﻞ ﺑﺎ ﻃﻮل دوره ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي  

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد.

 

منابع:

تاثیر رطوبت و نوع بسته بندی بر کیفیت و مدت ماندگاری آرد گندم انتشار یافته توسط مرکز پژوهش های غلات

 

Jounal of food safety V4,1-6. Institute of food science and technology,  University of Agriculture, Faisalabad

 

 

 

Sajad ghaderi

Ph.D Student Of Food Science and Technology- Food Technology

 

in Ferdowsi University of Mashhad

  
جمعه 7 تیر 1392
 فریبا نقی پور

آرد توليدي كارخانجات در بيشتر كشورها به دوصورت حمل و نقل مي گردد. يكي از اين روشها حمل به صورت فله اي بوده كه آرد توسط ماشين هاي حمل فله بونكردار با مخازن استيل و يا آلومنيومي حمل و به وسيله پمپ هاي دمنده هوا تخليه مي گردد.  اين نوع حمل بسيار مقرون به صرفه و ايمن بوده ليكن به علت محدوديت هايي كه در مراكز مصرف جهت تخليه موجود است در كليه مراكز قابل استفاده نمي باشد.

روش دوم حمل، بارگيري و حمل بصورت بسته بندي شده در كيسه هاي بافته اي پلي پروپيلن و يا پاكت هاي كاغذي يا پلي اتيلن مي باشد كه مي تواند بصورت تك بسته اي و يا پالت گذاري شده بارگيري و حمل شوند.

 بسته بندي آرد در پاكت هاي كاغذي:

بسته بندي آرد گندم در پاكت هاي كاغذي يكي از روش هاي متداول و بروز بوده كه در اغلب كشورهاي اروپايي نيز از اين روش استفاده مي گردد. محصول بسته بندي شده بصورت پالت گذاري، انبارش، حمل وجابجا مي شود. وزن خالص اين پاكت ها بطور معمول 20 الي 30 كيلوگرم بوده واز پاكت هاي 3 الي 4 لايه كاغذ كرافت معمولي و يا ليمنيت شده با پوشش محافظ استفاده مي گردد. با توجه به وزن خالص متداول كيسه هاي آرد در ايران كه معادل 40 كيلوگرم ميباشد. ابعاد مناسب جهت پاكت كاغذي 4 لايه 10× 55× 100 سانتي متر (پهنا، عرض، طول ) مي باشد.

اين پاكت ها به دو صورت پاكت كاغذي درب دار و پاكت كاغذي والودار موجود است. پاكت هاي كاغذي درب دار مشابه پاكتهاي شيرخشك صنعتي بوده و با كمترين تغيير فن آوري در واحدهاي آردسازي قابل استفاده مي باشد. نحوه انبارش و حمل مي بايست با استفاده از پالت انجام شود ضمنا بكارگيري چنگك و ابزار تيز و برنده در حمل و نقل و تخليه نيز غير ممكن بوده و از اين رو مشكلاتي در زمينه بارگيري و تخليه بوجود آمده كه استفاده از پالت مي تواند بسياري از اين مشكلات را مرتفع نمايد.

هزينه بسته بندي با پاكت هاي كاغذي به ازاء هر كيلو آرد حدود 155 ريال برآورد مي شود. پاكت هاي كاغذي والودار مشابه بسته بندي پاكت هاي سيماني بوده و سر و ته پاكت كاملا بسته بوده و از يك محفظه درپوش دار محصول پودري توسط ماشين آلات  ويژه وارد پاكت مي شود با توجه به نوع خاص پاكت والودار استفاده از ماشين آلات متداول در كارخانجات آرد سازي مقدور نبوده و نياز به خريد  تجهيزات و ماشين آلات جديد بسته بندي است . ضمنا بهاي تمام شده اين پاكت در مقايسه ساير موارد مصرفي گرانتر بوده و بهاي تقريبي يك پاكت 3 لايه والودار با ظرفيت 40 كيلوگرم آرد معادل 5000 ريال بوده و از اينرو هزينه پاكت به ازاء يك كيلو آرد معادل 125 ريال مي باشد.

 پاكت هاي پلي اتيلن:

اين نوع پاكت ها از نوع پاكت ها ي درب باز بوده وامكان پر كردن آنها با ماشين آلات متداول و موجود در كارخانجات آرد امكان پذير مي باشد. درخصوص قيمت پاكت هاي پلي اتيلني تا حدي ارزانتر از پاكت هاي كاغذي است. بهاي يك پاكت پلي اتيلني جهت گنجايش 40 كيلو آرد تقريبا 3400 ريال بوده و هزينه پاكت به ازاء هر كيلو آرد معادل 85 ريال برآورد مي گردد.

 گوني هاي بافته اي پلي پروپيلن:

اين گوني ها به قيمت نسبي پايين تر از ساير ملزومات جهت بسته بندي از توجيه اقتصادي بالاتري برخوردار بود. اين گوني ها ريزش محصول ناشي از تراكم بافت پايين و كاهش وزن  (گراماژ) كيسه و نفوذ پذيري رطوبت و آب به داخل اين گوني ها محسوب مي شود. ضمنا اين گوني ها به دليل بافت شبكه اي ضعيف در برابر پارگي ناشي از ابزارهاي تيز و برنده از مقاومت لازم برخوردار نمي باشد.

قيمت اين گوني ها به طور ميانگين در بازار غير يارانه اي 1800 الي 2200 ريال بوده از اينرو هزينه بسته بندي هر كيلو آرد حدود 45 الي 55 ريال برآورد مي گردد.

در اينجا به منظور نتيجه گيري كلي جدول مقايسه اي زير ارائه مي شود.

              جدول مقايسه اي انواع بسته بندي آرد در گونه هاي متفاوت

عوامل مورد ارزيابي

پاكت كاغذي درب باز

پاكت كاغذي والودار

پاكت پلي اتيلن

گوني هاي بافته اي پلي پروپيلن

نفوذ پذيري رطوبت

متوسط

متوسط

غير قابل نفوذ

زياد

ايمني و بهداشت

عالي

عالي

عالي

كم

پارگي وريزش ناشي ازانبارش

متوسط

متوسط

كم

متوسط

تغيير ماشين آلات

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

مقاومت در برابر پارگي ناشي از سقوط

ضعيف

ضعيف

خوب

خوب

پارگي ناشي از چنگك

دارد

دارد

دارد

دارد

استفاده از پالت در حمل و انبارش

الزام

الزام

اختياري

اختياري

ريزش محصول

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

 

با عنايت به توضيحات ارائه شده به نظر مي رسد گزينه استفاده از گوني هاي بافته اي پلي پروپيلن از نظر اقتصادي توجيه بهتري داشته است.

اما از نقطه نظر رعايت ايمني و بهداشتي پاكت هاي كاغذي نسبت به ساير گزينه ها ارجح تر مي باشند.

ضمنا استفاده از گوني هاي بافته اي پلي پروپيلن چون از كيفيت پايداري برخوردار نبوده و تراكم بافت پايين و كاهش وزن، امكان نفوذ پذيري رطوبت وآب را به داخل اين كيسه ها تسهيل مي نمايد.

منبع: محمودي، م. 1381. بررسي چالشهاي بازار گندم، آرد و نان. پشتيباني طرح خود كفايي گندم كشور:‌ ابعاد اقتصادي. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه

 

  
سه شنبه 21 خرداد 1392
 مهناز منافی

کیسه های بسته بندی آرد از جنس پلی پروپیلن در کارخانجات آرد در رنگهای مختلف از عرض 30 سانتی متر به بالا در طول دلخواه جهت بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند پس از تولید رولهای پلی پروپیلن عملیات مختلفی بنا به در خواست مشتری از جمله لمینیت ،کاست،پفراژ،چاپ تا 5 رنگ بر روی رولهای تولید شده انجام می گیرد.نخ هایی که در تار و پود این رولها استفاده می گردد نخ 2 تا 3 می باشد که به صورت معمول از نخ 7/2 استفاده می شود در کیسه های فوق جهت بسته بندی محصولاتی که ریزش دارند مانند آرد، از یک لایه ی پلی اتیلن به صورت جدا استفاده می شود. 

  
شنبه 28 اردیبهشت 1392
 فاطمه پورحاجی

نام پیشنهاد: دستگاه بسته بندی مواد پودری مدل: SM-904 توضيحات: انواع پودر - ادویه جات - شیر خشک - پودر کیک - پودر قهوه و کاکائو - آرد و مواد دارویی و شیمیایی ... حداکثر ابعاد بسته بندی(طول*عرض): 350 * 245 میلیمتر سیستم توزین: اوگر حلزونی حجمی سیستم عملکرد: الکترومکانیک سرعت بسته بندي: 35-15 بسته در دقیقه وزن بسته: 1500-10 گرم برق مورد نياز: 3-380 فاز - ولت حداقل ابعاد بسته بندی(طول*عرض): 65 * 50 میلیمتر توان مصرفی: 5/3 کیلووات كيسه هاي پلي اتيلن و PET لمينه پاچ هاي لمينه پلي اتيلن و PET از نظر رنگ بسيار متنوع هستند و به اين دليل از آنها براي بسته بندي و عرضه محصولاتي استفاده مي شود كه مستقيما براي مصرف كننده نهايي طراحي شده اند. محصولاتي همچون شامپوهاي يك نفره، انواع حبوبات، منسوجات و انواع مواد غذايي قابليت عرضه در اين مواد را دارا هستند. يكي از محصولات پر مصرف ارايه شده در اين بسته بندي، آرد گندم مي باشد كه البته در انتخاب اين بسته بندي براي عرضه آن، زواياي زيبا شناختي لحاظ نگرديد. بلكه موارد بهداشتي نيز مورد توجه قرار داشته است. آرد گندم يكي از غذاهاي اصلي در بسياري از كشورهاست كه اتفاقا همين موضوع سبب شده بازار آرد، بازاري رقابتي باشد. در چنين بازاري، ايمني غذا و سلامت آن يك بحث است و جلب نظر مصرف كننده براي تسخير بازار، بحثي ديگر، بسته بندي مورد استفاده براي آرد مصرفي نه تنها بايد سلامت باشد بلكه بايد توانايي حفظ رنگ و عطر آن را نيز داشته باشد. موضوع مذكور، يعني رنگ و طعم، در مورد آرد نان از اهميت چنداني برخوردار نيست و در مورد انواع آرد كيك و شيريني پزي لحاظ مي شود. براي نيل به اين هدف بايد از مواد اوليه اي استفاده نمود كه توانايي پوشش فاكتورهاي مورد نياز را داشته باشند و به همين دليل است كه از ورقه هاي لمينه پلي اتيلن و حتي PET براي بسته بندي انواع آرد كيك و شيريني استفاده مي شود. دو مواد اوليه مذكور از بازدارندگي بالايي در برابر اكسيژن برخوردارند و مي توانند طعم و عطر آردرا براي مدت زمان طولاني تازه نگهدارند.

فاطمه پورحاجی

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)